Polityka prywatności

WWW.MMGIELDA.PL

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
 1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu internetowego dostępnego pod adresem strony internetowej www.mmgielda.pl.
 2. Polityka Prywatności określa również zasady stosowania plików cookies.
 3. Administratorem danych osobowych Klientów i Użytkowników Serwisu w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.) jest MM SZYBKA POŻYCZKA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (ul. Żwirki i Wigury 12, 40-063 Katowice), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000637003, NIP: 9542770236, kapitał zakładowy w wysokości 200.000,00 zł, zwana dalej Administratorem lub Usługodawcą.
 4. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z unijnymi i krajowymi przepisami ochrony danych osobowych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2019.2460 t.j. ze zm.).
 1. ZASADY i ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW.
 1. Administrator pozyskuje informacje o Użytkownikach poprzez gromadzenie logów serwera. Logi są wyłącznie materiałem pomocniczym służącym do administrowania serwerem, w tym do generowania statystyk. Dane te mają charakter zbiorczy i nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Serwisu. Logi nie są udostępniane podmiotom trzecim.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu internetowego.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników strony internetowej Serwisu w następujących celach:
 1. złożenie zlecenia wyceny za pośrednictwem Serwisu internetowego (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO- wykonanie umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy);
 2. realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO- wykonanie umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy);
 3. prowadzenie obsługi użytkownika, w szczególności rozwiązywanie problemów technicznych (w oparciu o art. ust. 1 lit. b i f RODO- wykonanie umowy; prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora);
 4. kontakt z użytkownikiem w ramach obsługi klienta (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO- zgoda na przetwarzanie; prawnie uzasadniony interes administratora w postaci archiwizacji korespondencji; jeżeli po kontakcie dojdzie do zawarcia umowy – przetwarzanie będzie następować w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonanie umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy).
 5. Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
 1. Imię i nazwisko;
 2. Adres poczty elektronicznej;
 3. Numer telefonu.
 1. Podanie przez Użytkownika powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi bądź świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną. Ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości realizacji danej usługi.
 2. Zakres danych osobowych niezbędnych do realizacji konkretnej usługi każdorazowo jest wskazywany na stronie internetowej Serwisu.
 3. Dane osobowe użytkowników Serwisu internetowego są przekazywane następującym podmiotom, z którymi Administrator prowadzi współpracę celem realizacji zamówień lub udostępniania usług elektronicznych:
 4. PPUH MICRO-LUC Lucjan Weissbek z siedzibą w Katowicach ul. ks. bpa Herberta Bednorza , NIP: 634-00-67-779 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze Serwisu;
 1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres realizacji zleceń oraz usług elektronicznych, jak i przez okres przedawnienia roszczeń, okresy wynikające z przepisów prawa podatkowego, prawa konsumentów i inne stosownych regulacji w tym zakresie.
 2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika będą przetwarzane do czasu wycofania zgody oraz przez okresy wynikające ze stosownych przepisów prawa w tym zakresie.
 3. Administrator stosuje narzędzie śledzące działania Użytkowników Serwisu internetowego w postaci kodu śledzenia Google Analytics dla analizy statystyk Serwisu; z informacjami na temat przetwarzania danych przez Google Analytics można zapoznać się pod adresem: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008.
 1. ZASADY STOSOWANIA PLIKÓW COOKIES.
 1. Administrator w ramach strony internetowej Serwisu zbiera informacje zawarte w plikach cookies w celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej.
 2. Pliki cookies są to pliki tekstowe wysyłane przez serwer i zapisywane w urządzeniu końcowym użytkownika odwiedzającego stronę Serwisu internetowego. Pliki cookies pozwalają m.in. na utrzymanie sesji czy zapamiętanie ustawień strony internetowej preferowanych przez użytkownika.
 3. Administrator w ramach strony internetowej Serwisu wykorzystuje następujące pliki cookies w następujących celach:
 1. „sesyjne” – pliki tymczasowe przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 2. „stałe” – pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
 3. dostosowywania zawartości strony Serwisu internetowego do indywidualnych preferencji użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej Serwisu;
 4. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Serwisu internetowego oraz badania potrzeb Użytkowników.
 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies zewnętrzne Google Analytics w celu tworzenia statystyk strony internetowej za pośrednictwem narzędzia Google Analytics (administratorem cookies jest Google LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych).
 2. Google LLC jest podmiotem z państwa trzeciego. Podmiot ten stosują standardowe klauzule umowne w zakresie ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 3. Administrator udostępnia za pośrednictwem strony internetowej Serwisu możliwość korzystania z funkcji społecznościowej, tj. subskrypcji profilu społecznościowego w portalu Facebook. Korzystanie z tej funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies przez administratora wskazanego portalu społecznościowego.
 4. Za pomocą swojej przeglądarki internetowej użytkownik może w każdym momencie wyłączyć bądź ograniczyć możliwość zapisywania plików cookies.
 5. Użytkownik może usunąć pliki cookies ręcznie w sposób wskazany na stronie internetowej producenta przeglądarki internetowej, z jakiej korzysta użytkownik, bądź w menu pomocy tej przeglądarki.
 6. Zablokowanie możliwości przechowywania plików cookies lub zmiany ustawień w zakresie ich gromadzenia mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych narzędzi udostępnianych w ramach Serwisu internetowego, w tym z możliwości złożenia zamówienia.
 7. Niektóre podmioty zewnętrzne działające w ramach Serwisu internetowego umożliwiają wycofanie zgody na pobieranie i wykorzystywanie przez nie danych przetwarzanych w celu dopasowania reklam opartych na aktywności użytkownika. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronach www.youronlinechoices.com lub www.aboutads.info.
 1. KLAUZULA INFORMACYJNA SERWISU SPOŁECZNIOŚCIOWEGO FACEBOOK.
 1. Usługodawca prowadzi fanpage w ramach serwisu społecznościowego Facebook.
 2. Zgodnie z art. 13 RODO, Usługodawca informuje, że administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z fanpage’a Usługodawcy są następujące podmioty:
 1. jako Użytkowników serwisu społecznościowego Facebook jest Facebook Inc., który przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z regulaminami wskazanych serwisów;
 2. jako Użytkowników fanpage’a w serwisie Facebook jest MM SZYBKA POŻYCZKA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (ul. Żwirki i Wigury 12, 40-063 Katowice), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000637003, NIP: 9542770236, kapitał zakładowy w wysokości 200.000,00 zł;
 3. Dane osobowe Użytkowników korzystających z serwisu społecznościowego Facebook są przetwarzane w następujących celach i w oparciu o wskazane poniżej podstawy prawne:
 1. umożliwienia dodawania komentarzy i postów w ramach fanpage’a (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO – zgoda Użytkownika na przetwarzanie wynikająca z dodania komentarza; uzasadniony prawnie interes administratora);
 2. ułatwienia kontaktu z administratorem fanpage’a i prowadzenia obsługi użytkownika (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i f RODO – na podstawie zgody Użytkownika na przetwarzanie poprzez zainicjowanie kontaktu z Administratorem podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy oraz uzasadniony prawnie interes administratora);
 3. marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w oparciu o uzasadniony prawnie interes administratora);
 4. w celu analizy statystycznej aktywności w ramach fanpage’a (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO– w oparciu o uzasadniony prawnie interes administratora);
 1. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników fanpage’a będą wyłącznie podmioty realizujące na rzecz administratorów usługi informatyczne i teleinformatyczne.
 2. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie (np. poprzez usunięcie komentarza), wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania czy do czasu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych osobowych wynikających z przepisów prawa.
 3. Facebook Inc. jest podmiotem z państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych i stosuje standardowe klauzule umowne w zakresie ochrony danych osobowych, a zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 4. Użytkownikowi korzystającemu z fanpage’a przysługują następujące uprawnienia: dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Natomiast w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody, osobie, której dane dotyczą, przysługuje w dowolnym czasie prawo do jej wycofania bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z fanpage’a Usługodawcy. Niepodanie ww. danych osobowych może skutkować brakiem możliwości zamieszczania komentarzy w ramach fanpage’a lub prowadzenia korespondencji z Administratorem.
 1. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW.
 1. Użytkownik ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, w tym do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, jak również uzyskania kopii tych danych.
 2. Użytkownicy, którzy dokonali rejestracji konta klienta w Serwisie internetowym mają prawo do wglądu, modyfikacji i usuwania swoich danych osobowych.
 3. Każdy Użytkownik ma również prawo do żądania sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 4. Użytkownik poprzez zaakceptowanie zaproponowanych przez Administratora oświadczeń zawartych w formularzach może wyrazić zgodę na dodatkowe cele przetwarzania jego danych osobowych.
 5. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Użytkownik, który chce skorzystać ze swoich uprawnień może w każdej chwili przesłać stosowne żądania w tym zakresie na adres do doręczeń Administratora lub na adres email biuro@mmgielda.pl.
 7. Usunięcie bądź ograniczenie przetwarzania danych osobowych Użytkownika może spowodować brak możliwości realizacji zamówienia lub korzystania z usług świadczonych droga elektroniczną czy innych funkcjonalności Serwisu internetowego.
 8. Jeżeli Użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora narusza przepisy związane z ochroną danych osobowych, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA.
 1. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych użytkowników z zasadami ochrony danych osobowych.
 2. Administrator może przekazać, a w uzasadnionych przypadkach również ustawowy obowiązek przekazać dane osobowe Użytkowników organom władzy publicznej bądź podmiotom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Administrator może powierzać podmiotom zewnętrznym przetwarzanie danych osobowych Użytkowników lub udostępniać te dane wyłącznie za zgodą osób, których dane dotyczą, chyba że przetwarzanie to pozostaje w związku z realizacją zlecenia wyceny lub umowy sprzedaży i innych usług na rzecz Użytkowników. Podmioty te przetwarzają dane osobowe na podstawie stosownych umów powierzenia wyłącznie w zakresie określonym w przedmiotowych umowach.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Polityki Prywatności w każdym czasie.
 2. Nowe wersje Polityki Prywatności będą każdorazowo publikowane na stronie internetowej Serwisu i wchodzą w życie z dniem ich publikacji.
 3. Wszelkie zmiany Polityki Prywatności będą wskazane na stronie internetowej w formie stosownego komunikatu.
 4. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 03.09.2020 r.