REGULAMIN Serwisu Internetowego www.mmgiełda.pl

Spis treści:

I. Postanowienia ogólne.

II. Definicje.

III. Usługi elektroniczne.

IV. Zlecenie wyceny i Umowa sprzedaży.

V. Reklamacje.

VI. Prawo do odstąpienia od umowy.

VII. Postanowienia końcowe.

Załącznik nr 1: Formularz odstąpienia od Umowy sprzedaży.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Regulamin określa zasady dokonywania zleceń wyceny oraz zawierania umów sprzedaży za pomocą Serwisu internetowego dostępnego pod adresem strony internetowej: www.mmgielda.pl.
 2. Strona internetowa stanowi własność MM GIEŁDA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (ul. Żwirki i Wigury 12, 40-063 Katowice), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000637003, NIP: 9542770236, kapitał zakładowy w wysokości 200.000,00 zł, zwaną dalej Usługodawcą lub Kupującym.
 3. Korespondencję związaną z usługami świadczonymi przez Usługodawcę w ramach Serwisu internetowego należy kierować na następujący adres: ul. Żwirki i Wigury 12, 40-063 Katowice, lub na adres email: biuro@mmgielda.pl. Kontakt telefoniczny z Usługodawcą możliwy jest pod numerem telefonu: (32) 793 70 82.
 4. Klient obowiązany jest do korzystania z Serwisu internetowego oraz usług elektronicznych udostępnianych za jego pośrednictwem w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz postanowieniami Regulaminu, z poszanowaniem praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Zabronione jest dostarczanie przez Klienta Serwisu internetowego treści o charakterze bezprawnym.
 5. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Klientów i Użytkowników Serwisu internetowego w granicach i na zasadach określonych w Polityce Prywatności Serwisu.

II. DEFINICJE.

 1. Formularz wyceny – interaktywny formularz zamieszczony na stronie internetowej Serwisu, poprzez który Klient zleca dokonanie wyceny Towaru przez Kupującego;
 2. Klient/Sprzedający – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadają osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nieprowadząca działalności gospodarczej,  zlecająca Kupującemu wykonanie wyceny albo która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży z Kupującym i/lub korzysta lub zamierza skorzystać z Usługi elektronicznej oferowanej w ramach Serwisu;
 3. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 2019 poz. 1145 ze zm.), dalej kc;
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Regulamin – regulamin Serwisu internetowego działającego pod domeną www.mmgielda.pl;
 6. Towar– używane rzeczy ruchome, jakie Sprzedający przedstawia do wyceny Kupującemu, a które następnie mogą stanowić przedmiot Umowy sprzedaży między Sprzedającym a Kupującym;
 7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
 8. Usługodawca/Kupujący – MM GIEŁDA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (ul. Żwirki i Wigury 12, 40-063 Katowice), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000637003, NIP: 9542770236, kapitał zakładowy w wysokości 200.000,00 zł;
 9. Serwis – serwis internetowy działający pod domeną www.mmgielda.pl stanowiący własność Usługodawcy;
 10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Usługodawcą (Kupującym) a Klientem (Sprzedającym) za pomocą środków porozumiewania na odległość, a której przedmiotem jest Towar/Towary oferowane Kupującemu po uprzednim dokonaniu wyceny;
 11. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną na odległość bez jednoczesnej obecności stron, na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu, poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej.
 12. Zlecenie wyceny – zlecenie wyceny Towaru złożone Kupującemu przez Sprzedającego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w tym poprzez Serwis internetowy, drogą mailową, telefonicznie lub za pośrednictwem fanpage’a w serwisie społecznościowym Facebook.

III. USŁUGI ELEKTRONICZNE.

 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu usługi Formularza wyceny oraz Formularza kontaktowego.
 2. Korzystanie z Usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem Serwisu internetowego Usługodawcy jest nieodpłatne.
 3. W celu korzystania z Usług elektronicznych udostępnionych w ramach Serwisu internetowego system teleinformatyczny Klienta powinien spełniać następujące wymagania techniczne:
  1. urządzenie końcowe Klienta posiada dostęp do sieci Internet;
  2. Klient ma dostęp do poczty elektronicznej;
  3. przeglądarka internetowa (np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Safari, Microsoft Edge) obsługująca pliki cookies;
  4. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości przechowywania plików cookies oraz obsługi Javascript.
 1. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.
 2. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych osobowych zgodnych ze stanem faktycznym.
  1. Usługa elektroniczna „Formularz wyceny”:
  2. Usługa dostępna jest po kliknięciu w odnośnik „wycena online” lub „skup online” znajdujące się w górnej części strony internetowej.
  3. korzystanie z Usługi jest możliwe po wskazaniu następujących danych: imienia, nazwiska, numeru telefonu, prawidłowego adresu poczty elektronicznej, wskazaniu punktu obsługi Kupującego, podaniu parametrów oferowanego Towaru (nazwy przedmiotu, jego stanu, sugerowanej ceny sprzedaży, opcjonalnie opisu oraz zdjęcia lub innego załącznika), akceptacji treści Regulaminu i Polityki Prywatności Serwisu, oraz kliknięciu przycisku „Wyślij zapytanie”;
  4. umowa o świadczenie Usługi zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili przystąpienia do wypełniania Formularza i ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od jego wypełniania lub udzielenia odpowiedzi przez Kupującego;
  5. warunkiem złożenia zlecenia wyceny jest akceptacja treści Regulaminu i Polityki Prywatności Serwisu oraz podanie danych osobowych wskazanych w Formularzu wyceny.
 3. Tryb postępowania reklamacyjnego Usług świadczonych drogą elektroniczną (dotyczy wyłącznie kwestii technicznych, jak np. niedziałania formularzy):
  1. w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi elektronicznej przez Usługodawcę, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji na zasadach przewidzianych Regulaminem;
  2. reklamacje związane z udostępnianiem Usług elektronicznych w ramach Serwisu internetowego lub inne dotyczące działania Serwisu Klient może składać np. pocztą tradycyjną na adres ul. Żwirki i Wigury 12, 40-063 Katowice, lub na adres email: biuro@mmgielda.pl;
  3. w zgłoszeniu reklamacyjnym zalecane jest wskazanie przez Klienta okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji (np. daty wystąpienia i rodzaju wady), określenie żądania Klienta, danych kontaktowych osoby zgłaszającej reklamację;
  4. Usługodawca zajmuje stanowisko co do zgłoszenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.
  5. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu strony internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością strony internetowej z infrastrukturą techniczną Klienta.

IV. ZLECENIE WYCENY I UMOWA SPRZEDAŻY.

 1. Treść serwisu dostępnego pod adresem strony internetowej www.mmgielda.pl nie stanowi oferty, lecz zaproszenie do rokowań w przedmiocie zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym została określona w niniejszym rozdziale.
 3. Zawarcie Umowy sprzedaży poprzedza zlecenie Kupującemu przez Klienta (Sprzedającego) wyceny Towaru mającego stanowić przedmiot Umowy sprzedaży.
 4. Celem złożenia zlecenia wyceny Klient może skorzystać z Formularza wyceny dostępnego w ramach strony internetowej Serwisu w zakładce „Wycena online”. W celu skorzystania z Formularza nie jest konieczna rejestracja w Serwisie.
 5. Złożenie zlecenia wyceny za pośrednictwem Formularza wyceny jest możliwe po podaniu następujących danych: imienia, nazwiska, numeru telefonu, prawidłowego adresu poczty elektronicznej, wskazaniu punktu obsługi Kupującego, określenia parametrów oferowanego Towaru (nazwy przedmiotu, jego stanu, sugerowanej ceny sprzedaży, opcjonalnie opisu oraz zdjęcia lub innego załącznika), oraz dokonaniu akceptacji treści Regulaminu i Polityki Prywatności Serwisu, i kliknięciu przycisku „Wyślij zapytanie”. Dane wskazane w Formularzu wyceny będą stanowić podstawę przedstawienia wstępnej wyceny Towaru przez Kupującego.
 6. Klient może również dokonać Zlecenia wyceny za pośrednictwem poczty email: biuro@mmgielda.pl, drogą telefoniczną pod numerem: (32) 793 70 82 bądź za pośrednictwem fanpage’a w serwisie społecznościowym Facebook dostępnym pod adresem internetowym: https://www.facebook.com/mmgielda/. Celem zlecenia wyceny w ww. sposób należy podać następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres email oraz podać parametry oferowanego Towaru (nazwa przedmiotu, jego stan, sugerowana cena sprzedaży, opis i/lub zdjęcia Towaru).
 7. W terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od chwili przesłania zgłoszenia określonego w ust. 5 i 6 powyżej, Kupujący skontaktuje się z Klientem celem przedstawienia wstępnej wyceny Towaru. Kupujący zastrzega, że wstępna wycena ma wyłącznie charakter szacunkowy, a rzeczywista wartość Towaru może zostać określona wyłącznie po fizycznym otrzymaniu Towaru przez Kupującego.
 8. Jeśli Sprzedający zaakceptuje wynik wstępnej wyceny Towaru, Sprzedający w celu sporządzenia ostatecznej wyceny wysyła na swój koszt Towar do Kupującego po uprzednim ustaleniu sposobu, ceny oraz terminu dostawy Towaru z Kupującym. Kupujący przesyła potwierdzenie wszystkich powyższych ustaleń na wskazany przez Sprzedającego adres poczty elektronicznej.
 9. Przy sporządzeniu ostatecznej wyceny Towaru Kupujący dolicza do wartości Towaru ustalone z Kupującym i udokumentowane przez Sprzedającego koszty dostarczenia Towaru do Kupującego.
 10. Po otrzymaniu Towaru Kupujący przeprowadza ostateczną wycenę Towaru, następnie w terminie do 2 dni roboczych skontaktuje się ze Sprzedającym w celu przedstawienia wyniku wyceny oraz potwierdzenia woli zawarcia przez Sprzedającego Umowy sprzedaży.
 11. W przypadku niezgodności dostarczonego Towaru z przekazanym opisem lub rezygnacji Klienta z zawarcia Umowy sprzedaży, Kupujący na swój koszt odsyła Towar do Sprzedającego.
 12. Po akceptacji zaproponowanej ceny sprzedaży, Kupujący niezwłocznie przesyła na adres poczty elektronicznej Sprzedającego potwierdzenie uzgodnionych warunków. Treść wiadomości potwierdzającej wolę zawarcia Umowy sprzedaży zawiera informacje o zawartej umowie, w szczególności informacje o sprzedawanym Towarze, cenie Towaru oraz sposobie i terminie zapłaty.
 13. Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego mailowego potwierdzenia od Sprzedającego warunków, o którym mowa w ustępie powyżej.
 14. Jeżeli Sprzedający nie potwierdzi warunków, o których mowa w ust. 12 w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania umowę uważa się za niezawartą.
 15. Niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia warunków Umowy sprzedaży, Kupujący dokona płatności uzgodnionej ceny na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego.
 16. W przypadku rezygnacji przez Sprzedającego z zawarcia Umowy sprzedaży po przedstawieniu ostatecznej wyceny lub braku odpowiedzi ze strony Sprzedającego w terminie wskazanym w ust. 14, Towar zostaje zwrócony Sprzedającemu w terminie 2 dni roboczych. W tym celu Kupujący niezwłocznie kontaktuje się ze Sprzedającym, aby uzgodnić termin dostarczenia Towaru do Sprzedającego przez firmę kurierską lub odbioru osobistego w punkcie Kupującego.

V. REKLAMACJE.

 1. Konsumentowi jako Sprzedającemu nie przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi określone w art. 556 i nast. kc.).
 2. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Kupującemu rzecz bez wad. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego jeśli rzecz jest obciążona wadą prawną (rzecz stanowi własność osoby trzeciej lub jest obciążona prawem osoby trzeciej bądź jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu).
 3. Z uwagi na okoliczność, iż Kupujący jest podmiotem profesjonalnym, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje wyceny towarów, zgodnie z art. 557 § 1 kc do umowy sprzedaży nie znajdą zastosowania przepisy w zakresie rękojmi obejmującej wady fizyczne rzeczy sprzedanej przez Klienta będącego Konsumentem. W pozostałym zakresie Kupujący ma prawo do skorzystania z uprawnień wynikających z rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego (art. 556 i nast. kc).
 4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący w terminie roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 5. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 6. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 7. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Kupującego rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 8. Do umów zawieranych przez Kupującego z Klientami niebędącymi Konsumentami, znajdują zastosowania przepisy dotyczące rękojmi za wady rzeczy sprzedanej w pełnym zakresie.

VI. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, jednakże Konsument ponosi koszty bezpośredniego zwrotu Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres Kupującego: ul. Żwirki i Wigury 12, 40-063 Katowice, lub na adres email: biuro@mmgielda.pl przed jego upływem.
 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi sprzedany przez niego Towar. Jednocześnie Konsument dokonuje zwrotu płatności dokonanej przez Kupującego przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący.
 4. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, zwrócić Kupującemu dokonane przez niego płatności oraz koszty zwrotu rzeczy do Sprzedającego.
 5. Kupujący może wstrzymać się ze zwrotem rzeczy do chwili otrzymania płatności lub przesłania dowodu jej wykonania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. W razie skorzystania przez Konsumenta z prawa do odstąpienia, Umowę uznaje się za niezawartą.
 7. Kupujący informuje, iż celem rozwiązywania sporów pomiędzy Konsumentami a przedsiębiorcami uruchomiono platformę ODR, znajdującą się pod następującym adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.
 8. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zostaje wyłączone w przypadku Umów zawieranych z Klientami niebędącymi Konsumentami.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na umowy będące w trakcie realizacji. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w momencie jej publikacji na stronie internetowej Serwisu.
 2. Wszelkie ewentualne spory wynikłe z umowy, będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla miejsca działalności Usługodawcy. Zdanie poprzednie nie znajduje zastosowania do umów zawartych przez Usługodawcę z Konsumentami.
 3. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.02.2023